Historie

Historie spolku

Vznik rybářského spolu v Solnici se datuje do roku 1925. Stalo se tak 12.12.1925.

Na tento den svolal odborný učitel Jindřich Krsek, zástupce obce Solnic valnou hromadu, na které byl všemi přítomnými vysloven souhlas k ustavení Rybářského spolku Solnice.

Podle prezenční listiny byli přítomni: Bek Jan – učitel, Tišler Rudolf – učitel, Martinů František – učitel, Pop Alois – pošt. dopravce, Martinů Jan – vrchní čet. strážný, Bek Josef – sedlář, Franc August – hostinský, Hořčička Rudolf – obchodník, Gutner František – učitel a Krsek Jindřich – učitel.

Následujícího roku byl obecní rybolov vydražen na veřejné dražbě za 150Kčs. Toho roku (1926) se jednalo o připojení náhodnu Dlkouhá strouha k revíru Bělá. Poprvé také bylo nakoupeno a vysazeno 10 000ks plůdku pstruha potočního za 120Kčs.

V dalších letech se upravovala pravidla lovu, jako například lov na umělou mušku.

V r. 1944 byl okresním hejtmanem rybolov spolku odebrán a přidělen panu Fisherovi.

Dnem 20.5.1945 se činnost spolku obnovuje, s tím že ze spolku byli vyloučeni ti, kteří obdrželi ryb. lístek od pana Fishera.

Další roky se ubíral spolkový život solnických rybářů svojí cestou. Měnily se názvy spolku – 1951 Lidový ryb. spolek, 1957 na Československý svaz rybářů, místní organizace, až na konečný název Český rybářský svaz, místní organizace Solnice. V roce 1962 byl poprvé založen Kroužek mladých rybářů čítající 13 členů. Celkový počet členů byl toho roku 32.

Ochrana životního prostředí

Znečišťování a následně časté otravy ryb to je problém, se kterým se organizace ČRS MO Solnice potýká již řadu let. Do řeky se vypouští velké množství odpadních vod od organizací i občanů. Pro některé občany stále řeka slouží jako skládka odpadu. Doufejme, že se situace zlepší po dokončení výstavby plánované čističky odpadních vod v Solnici.

V roce 1998 postihla řeku a její okolí velká povodeň, která napáchala značné škody na majetku, ale i životním prostředí a s jejímiž následky se potýkáme ještě po sedmi letech. Z těchto důvodů dochází k regulaci koryta řeky a to v mnoha případech velmi nešetrně. Následkem je úbytek přirozeného prostředí pro ryby a vodní živočichy v okolí toku řeky. Je nutné najít do budoucna společnou řeč mezi obyvateli, majiteli pozemků, zástupci obcí a ČRS k zachování životního prostředí, čistoty toku a zachování původní fauny a flóry pro další generace. ČRS Solnice zachovává 80-ti letou tradici spolku a aktivní péčí o životní prostředí, výchovou mladé generace k ochraně přírody a propagaci rybářského sportu.